+ 94 077 088 0446
අපව අමතන්න

info@sipro.lk
අපට ලියන්න

No.55/15 Jail road,
Kaluwella, Galleසිප්රෝ තෝරාගත යුත්තේ ඇයි?

ඔබට හොඳම ප්‍රතිඵල ගෙනෙන ප්‍රවීණතම ඇදුරු මඩුල්ලක් සහිත විශිෂ්ඨතම අධ්‍යාපන ආයතනයක් වීමයි.

We Deliver Trusted, High-Quality Content

Experienced & Leading Lecture Panel

The Best Results over the Past Years


අපගේ සේවාවන්
Online විභාග

ඔබගේ ඉගෙනීමේ සාර්ථකත්වය දැන ගැනීම සඳහා විභාග ප්‍රශ්ණපත්‍ර ලබාගැනීමට මෙතැනින් පිවිසෙන්න.


අපගේ වීඩියෝ

ඔබගේ විනෝදාස්වාදය හා අමතර දැනුම වෙනුවෙන් අප ආයතනයේ ගුරුවරුන් විසින් නිර්මාණය කරන ලද විෂයානුබද්ධ වීඩියෝ මාලාවන් මෙතැනින් නැරඹිය හැක.

E-පුස්තකාලය

ඔබේ අතිරේක දැනුම සඳහා ඔබට අවශ්‍ය කියවීමේ තොරතුරු මෙතැනින් කියවිය හැකිය.
© Copyright 2021 | Sipro All Rights Reserved.

Technology Partner Nicepick Holdings (Pvt) Ltd.