+ 94 077 088 0446
අපව අමතන්න

info@sipro.lk
අපට ලියන්න

No.55/15 Jail road,
Kaluwella, GalleSujith Dissanaya

Sinhala

ගුරුවරයා ජාතික පාසල්වල සේවය කල විශ...

Gamini Gunasingh

Logic

ශ්‍රි ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලයෙන...

Kalpa Nanayakkar

Political Science

කල්ප නානායක්කාර නම් ඔහු 1993 උසස් පෙළ ව...

Chamila Tharanga

Geography

...

Tiran Liyanaarac

History

...

Palitha Abeysing

Buddhist Civilization

...

Wasantha Ellawal

Media

...

Vijitha Andarage

Economics

...

Lasantha Peramun

Agriculture

...

Anusha Egodawath

...

Tharaka Kariyawa

Media

...

Mihiri Liyanage

French

...

Isuru Senevirath

...

Ruwan S Liyanage

...

Poornima Withana

General English

B.A in Languages© Copyright 2021 | Sipro All Rights Reserved.

Technology Partner Nicepick Holdings (Pvt) Ltd.